• Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 960 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 1920 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 1920 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 1920 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 1920 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232
 • Tốc độ ghi hình 1920 fps
 • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 2 HDMI 1 VGA
 • Cổng kết nối ngoại vi 2 x USB3.0; 1 x USB2.0; 1 x RS232