• Tốc độ ghi hình 120 fps(1080p) 80 Mbps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Số kênh báo động vào/ra 4/2
  • Tốc độ ghi hình 120 fps(1080p) 80 Mbps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Số kênh báo động vào/ra 4/2
  • Tốc độ ghi hình 120 fps(1080p) 80 Mbps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Số kênh báo động vào/ra 4/2