• Tốc độ ghi hình 240 fps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Chế độ ghi hình 12MP / 8 MP(4k) @1-15fps
  • Tốc độ ghi hình 240 fps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Chế độ ghi hình 12MP / 8 MP(4k) @1-15fps
  • Tốc độ ghi hình 240 fps
  • Số cổng xuất hình ảnh (4k) 1 HDMI 1 VGA
  • Chế độ ghi hình 12MP / 8 MP(4k) @1-15fps