• Chất lượng hình ảnh chuẩn UHD 
  • Sắc màu tinh thể động
  • Đạt nhãn sinh thái toàn cầu về công nghệ từ EPEAT