Máy tính bảng CMS X-Tab 8, sản phẩm mới dành cho giáo dục