Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.