Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.