• Nâng cao khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh
  • Dễ dàng truy cập và trình bày bài giảng một cách khoa học
  • Chia sẻ nội dung bài học nhanh chóng

Giải pháp hội nghị trực tuyến tích hợp hoàn hảo giữa Samsung Flip và Cisco Webex Room Kit Mini

  • Hội thảo trực tuyến
  • Hợp tác đa chiều
  • Trình chiếu không dây
  • Màn hình tương tác vượt trội

Giải pháp hội nghị trực tuyến tích hợp hoàn hảo giữa Samsung Flip và Cisco Webex Room Kit Mini

  • Hội thảo trực tuyến
  • Hợp tác đa chiều
  • Trình chiếu không dây
  • Màn hình tương tác vượt trội