• Nâng cao khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh
  • Dễ dàng truy cập và trình bày bài giảng một cách khoa học
  • Chia sẻ nội dung bài học nhanh chóng