• Số người tham gia lên đến 1000 người
  • Không giới hạn số lượng cuộc họp
  • Thời gian họp 24h liên tục
  • Độ phân giải hình ảnh HD 720p
  • Chất lượng âm thanh HD

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.

Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm, hoạt động trên môi trường internet.