• Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 128 IP Channels (64 Streams)
  • Công suất tiêu thụ điện 2x750W 
  • Khả năng ghi hình Up to 1280 fps @ 1080p (4 Mbps bitrate)
  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 64 IP Channels (64 Streams)
  • Khả năng ghi hình Up to 3840 fps @ 1080p (4 Mbps bitrate)
  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 128 IP Channels (64 Streams)
  • Khả năng ghi hình Up to 480 fps @ 1080p (4 Mbps bitrate)
  • Kênh cho phép xem trực tuyến Up to 16 IP Channels (64 Streams)